Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.    Dowiedz się więcej    Zamknij ten pasek

Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty

facebook
icon

aktywizacja
zawodowa i społeczna

icon

opieka i zdrowie

icon

Bursa Szkolna Caritas

icon

Środowiskowy Dom Samopomocy

icon

chcesz pomóc?

icon

potrzebujesz pomocy?

ZAKOŃCZONY- Z POWERem do pracy!!


 

Tytuł projektu: „Z POWERem do pracy!!”

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

 

Oś priorytetowa: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

 

Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy

 

Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Okres realizacji projektu: 01.03.2020 r. – 30.09.2022 r.

 

Realizator: Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty

 

 

Uczestnicy projektu: Projekt skierowany jest do 56 osób fizycznych, które pracują lub mieszkają, w tym uczą się na obszarze Grudziądza lub powiatu grudziądzkiego w rozumieniu KC, w wieku  18-29 lat, w tym:

 

- 28 biernych zawodowo z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 tzn. 

– osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 18-29 lat bierne zawodowo bez pracy w tym w szczególności osoby, które nie uczestniczy w kształceniu i szkoleniu tzw. osoby z kategorii NEET, z następujących grup docelowych:

- osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy);

- osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu);

- osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do 2 lat po opuszczeniu);

- osób, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej);

- matki przebywające w domach samotnej matki;

- osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu);

- osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu); 

- osoby, które opuściły zakład pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie);

– imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych - wywodzący się z powyższych grup docelowych;

 

- 28 ubogich pracujacych, zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych.

 

 

Ze wsparcia w ramach projektu mogą skorzystać również byli uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

 

Osoba bierna zawodowo – to osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej, tzn. nie pracuje i nie jest osobą bezrobotną.

 

Ubodzy pracujący - Zgodnie z definicją zwartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 ubodzy pracujący to osoby, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) lub osoby zamieszkujące w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów społecznych), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej8 w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu. Wysokości kryteriów dochodowych podawane są w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

 

Osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych - Zgodnie z definicją zwartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych to osoby zatrudnione na umowę wskazującą na zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia, zawartej na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy.

 

Cel projektu: Podniesienie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 56 osób w wieku 18 - 29 (36K, 20M) poprzez pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej, usługi i instrumenty rynku pracy służące zdobyciu kwalifikacji/kompetencji lub doświadczenia zawodowego w okresie od 01.03.2020 do 31.10.2021. Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego POWER poprzez zastosowane formy wsparcia, którymi zostaną objęci uczestnicy Formy te zwiększą możliwość zatrudnienia uczestników

 

Zadania w projekcie:

- identyfikacja potrzeb, indywidualna analiza każdego Uczestnika projektu oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego oraz stopnia oddalenia od rynku pracy,

-  opracowanie Indywidualnego Planu Działania przygotowanego przez doradcę zawodowego obejmującego podstawowe usługi rynku pracy wspierane instrumentami rynku pracy w celu zatrudnienia danej osoby na rynku pracy,

- kompleksowe i indywidualne poradnictwo zawodowe,

- zatrudnienie w ramach doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy,

- szkolenia zawodowe (indywidualne i grupowe),

- staże zawodowe,

- bezzwrotne dotacje na utworzenie przedsiębiorstwa oraz wsparcie pomostowe,

- kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy,

- zwrot kosztów dojazdu na spotkania z doradcą zawodowym, szkolenia zawodowe, staże, doposażone lub wyposażone stanowiska pracy,

- zwrot kosztów opieki nad dzieckiem.

 

Informacje o projekcie:

BIURO PROJEKTU:

Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty
ul. Klasztorna 6 
86-300 Grudziądz
pokój nr 16
telefon : 517 773 082
e-mail: grudziadz@caritas.pl

 

Wartość projektu: 1.035.423,22 zł, w tym dofinansowanie z UE 

 

Szczegółowe informacje:

> Rekrutacja

> Doposażenia lub wyposażenia stanowisk pracy

> Staże zawodowe

> Harmonogramy udzielania wsparcia

 

 

AKTUALNOŚCI:

 

lut 25, 2022
Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty w dniu 25.02.2022 r. publikuje listę zakwalifikowanych osób do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej/wsparcia pomostowego, listę rezerwową i listę osób odrzuconych w ramach projektu „Z POWERem do pracy!!” (nabór 04-10.02.2022 r.).
lut 3, 2022
Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty ogłasza nabór na Biznesplany i Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego w terminie: od 4 lutego 2022 r. do 10 lutego 2022 r. w ramach projektu pn. "Z POWERem do pracy!!".
sty 21, 2022
Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty w dniu 21.01.2022 r. publikuje listę zakwalifikowanych osób do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej/wsparcia pomostowego, listę rezerwową i listę osób odrzuconych w ramach projektu „Z POWERem do pracy!!” (nabór 04-11.01.2022 r.).
sty 3, 2022
Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty ogłasza nabór na Biznesplany i Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego w terminie: od 4 stycznia 2022 r. do 11 stycznia 2022 r. w ramach projektu pn. "Z POWERem do pracy!!".
lis 30, 2021
Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty w dniu 05.11.2021 r. publikuje listę zakwalifikowanych osób do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej/wsparcia pomostowego, listę rezerwową i listę osób odrzuconych w ramach projektu „Z POWERem do pracy!!” (nabór 16-22.11.2021 r.).
lis 15, 2021
Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty ogłasza nabór na Biznesplany i Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego w terminie: od 16 listopada 2021 r. do 22 listopada 2021 r. w ramach projektu pn. "Z POWERem do pracy!!".
lis 5, 2021
Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty w dniu 05.11.2021 r. publikuje listę zakwalifikowanych osób do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej/wsparcia pomostowego, listę rezerwową i listę osób odrzuconych w ramach projektu „Z POWERem do pracy!!” (nabór 21-27.10.2021 r.).
paź 20, 2021
Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty ogłasza nabór na Biznesplany i Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego w terminie: od 21 października 2021 r. do 27 października 2021 r. w ramach projektu pn. "Z POWERem do pracy!!".
paź 4, 2021
Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty informuje, iż w dniu 4 października 2021 roku nastąpiła zmiana Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. "Z POWERem do pracy!".
wrz 30, 2021
Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty informuje, iż kontynuowany jest nabór uczestników do projektu pn. „Z POWERem do pracy!!” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Nabór dotyczy osób zainteresowanych bezzwrotnymi dotacjami na utworzenie przedsiębiorstwa oraz udziałem w szkoleniach zawodowych.
wrz 20, 2021
Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty w dniu 20.09.2021 r. publikuje listę zakwalifikowanych osób do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej/wsparcia pomostowego, listę rezerwową i listę osób odrzuconych w ramach projektu „Z POWERem do pracy!!” (nabór 03.09-09.09.2021 r.).
wrz 2, 2021
Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty ogłasza nabór na Biznesplany i Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego w terminie: od 3 września 2021 r. do 9 września 2021 r. w ramach projektu pn. "Z POWERem do pracy!!".
cze 14, 2021
Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty w dniu 14.06.2021 r. publikuje listę zakwalifikowanych osób do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej/wsparcia pomostowego, listę rezerwową i listę osób odrzuconych w ramach projektu „Z POWERem do pracy!!” (nabór 25.05-31.05.2021 r.).
maj 24, 2021

Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty ogłasza nabór na Biznesplany i Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego w terminie: od 25 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r. w ramach projektu pn. "Z POWERem do pracy!!".

mar 8, 2021
Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty ogłasza od dnia 08.03.2021 r. nabór uczestników do projektu pn. „Z POWERem do pracy!!” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Nabór dotyczy osób zainteresowanych bezzwrotnymi dotacjami na utworzenie przedsiębiorstwa oraz udziałem w szkoleniach zawodowych.
lip 21, 2020
Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy w ramach projektu pn. pn. Z POWERem do pracy!!, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
lip 21, 2020

Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty ogłasza nabór wniosków o organizację stażu w ramach projektu pn. Z POWERem do pracy!!, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

lip 21, 2020
Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty ogłasza od dnia 21.07.2020 r. nabór uczestników do projektu pn. „Z POWERem do pracy!!” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Nabór dotyczy osób chętnych do uczestnictwa w stażu zawodowym, szkoleniu zawodowym lub zatrudnieniu w ramach doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy.

 

 

 

wrz 4, 2023
Podsumowanie działań w Sierpniu 2023 roku

 

W ramach projektu „Rodzina w Centrum 3" w miesiącu Sierpień 2023 zrealizowano:

 

13 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego

15 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego

1 spotkanie w ramach grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i naturalnych

1 warsztat dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą

1 warsztat wzmacniający kompetencje rodzicielskie, w trakcie którego odbywały się zajęcia animacyjne dla dzieci

1 warsztat socjoterapeutyczny dla dzieci lub młodzieży przebywających w pieczy oraz z rodzina naturalnych z problemami opiekuńczo-wychowawczymi

sie 3, 2023
 

HARMONOGRAM REALIZOWANYCH FORM WSPARCIA

 

Miesiąc: wrzesień 2023 r.