Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.    Dowiedz się więcej    Zamknij ten pasek

Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty

facebook
icon

aktywizacja
zawodowa i społeczna

icon

opieka i zdrowie

icon

Bursa Szkolna Caritas

icon

Środowiskowy Dom Samopomocy

icon

chcesz pomóc?

icon

potrzebujesz pomocy?

Z POWERem do pracy!!


 

Tytuł projektu: „Z POWERem do pracy!!”

 

Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy

 

Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

 

Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Okres realizacji projektu: 01.03.2020 r. – 31.10.2021 r.

 

Realizator: Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty

 

Uczestnicy projektu: Projekt skierowany jest do 56 osób fizycznych, które pracują lub mieszkają, w tym uczą się na obszarze Grudziądza lub powiatu grudziądzkiego w rozumieniu KC, w wieku  18-29 lat, w tym:

- 28 biernycyh zawodowo z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 tzn. 

- osób, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy);

- osób, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu);

- osób, które opuściły specjalne ośrodki szkolno wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do 2 lat po opuszczeniu);

- osób, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej);

- matek przebywających w domach samotnej matki;

- osób, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu);

- osób, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu); 

- osób, które opuściły zakład pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie).

-28 ubogich pracujacych, zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych.

 

Ze wsparcia w ramach projektu mogą skorzystać również byli uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

 

Osoba bierna zawodowo – to osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej, tzn. nie pracuje i nie jest osobą bezrobotną.

 

Ubodzy pracujący - Zgodnie z definicją zwartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 ubodzy pracujący to osoby, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) lub osoby zamieszkujące w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych7), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej8 w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu. Wysokości kryteriów dochodowych podawane są w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

 

Osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych - Zgodnie z definicją zwartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych to osoby zatrudnione na umowę wskazującą na zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia, zawartej na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy.

 

Cel projektu: Podniesienie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 56 osób w wieku 18 - 29 (36K, 20M) poprzez pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej, usługi i instrumenty rynku pracy służące zdobyciu kwalifikacji/kompetencji lub doświadczenia zawodowego w okresie od 01.03.2020 do 31.10.2021. Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego POWER poprzez zastosowane formy wsparcia, którymi zostaną objęci uczestnicy Formy te zwiększą możliwość zatrudnienia uczestników

 

Zadania w projekcie:

- identyfikacja potrzeb, indywidualna analiza każdego Uczestnika projektu oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego oraz stopnia oddalenia od rynku pracy,

-  opracowanie Indywidualnego Planu Działania przygotowanego przez doradcę zawodowego obejmującego podstawowe usługi rynku pracy wspierane instrumentami rynku pracy w celu zatrudnienia danej osoby na rynku pracy,

- kompleksowe i indywidualne poradnictwo zawodowe,

- zatrudnienie w ramach doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy,

- szkolenia zawodowe (indywidualne i grupowe),

- staże zawodowe,

- bezzwrotne dotacje na utworzenie przedsiębiorstwa oraz wsparcie pomostowe,

- kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy,

- zwrot kosztów dojazdu na spotkania z doradcą zawodowym, szkolenia zawodowe, staże, doposażone lub wyposażone stanowiska pracy,

- zwrot kosztów opieki nad dzieckiem.

 

Informacje o projekcie:

BIURO PROJEKTU:

Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty
ul. Klasztorna 6 
86-300 Grudziądz
pokój nr 16
telefon : 517 773 082
e-mail: grudziadz@caritas.pl

 

Wartość projektu: 1.035.423,22 zł, w tym dofinansowanie z UE 

mar 27, 2020

W związku z zaistniałą sytuacją kryzysową, związaną z pandemią koronawirusa SARS-Cov-2 oraz szeregiem podejmowanych działań prewencyjnych, pragniemy zwrócić uwagę na rosnące potrzeby w obszarze zdrowia psychicznego, wsparcia i zapewnienia kontynuacji oddziaływań pomocowych w zakresie ochrony zdrowia psychicznego (psychologicznego).

mar 23, 2020
W ramach projektu "Od Aktywizacji do Zatrudnienia " od dnia 23.03.2020 roku została wprowadzona możliwość skorzystania z usług świadczonych przez doradcę zawodowego i pośrednika w postaci pracy zdalnej.